Remissvar / Yttranden

Remissvar: Remissvar Palett för ett stärkt civilsamhälle 2016-06

Remissvar: Remissvar Aktörsgemensam CBRNE_strategi 2015-11

Remissvar: MSB: Strategi för förstärkningsresurser

Remissvar MSB remissvar Samverkan och ledning (141022)

Remissvar: MSB remissvar Strategi för förstärkningsresurser (dnr 2013-1013)

Remissvar: Betänkandet En myndighet för alarmering (SOU 2013:33)

Remissvar: Dammsäkerhet – åtgärdande av säkerhetsbrister (Dnr N2012/3129/E)

Remissvar: Betänkandet Folkbildningens samhällsvärden – En ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72)

Remissvar: Yttrande över betänkandet Dammsäkerhet – Tydliga regler och effektiv tillsyn (Ert dnr N2012/3129/E)

Remissvar: Yttrande över betänkandet Internationellt stöd vid kriser (2012:29) dnr Fö2012/845/SSK

Remissvar: Utkast rapport ”Information om försvar och krisberedskap till högstadie- och gymnasieelever

Remissvar: PM 23 maj 2011 angående uppdragsanknuten OH m.m

Remissvar: Yttrande över betänkande Allmän skyldighet att hjälpa nödställda (SOU 2011:16)

Yttrande: EU-kommissionens grönbok om mervärdesskattens framtid

Remissvar: Betänkandet Personalförsörjningen i ett reformerat försvar (SOU 2010:86)

Yttrande: Fas 3 skrivelse från ESF-projektet – kompetenta anordnare – resten av landet

Yttrande: Överklagande av beslut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap angående utbetalning av organisationsstöd 2011 (dnr 2010-10556)

Remissvar: Översyn av de statligas insatser för dammsäkerhet (Ert dnr N2010/4863/E)

Remissvar: Samhällets elberedskap – Analys och åtgärder beträffande elberedskapslagen (1997:288) (dnr N2010/4868/E)

Remissvar: Svar på förfrågan angående regeringsuppdrag till Livsmedelsverket om krisberedskapsplanering av livsmedels- och dricksvatten- försörjning (Dnr 3718/2010, Saknr 0022)

Remissvar: Tjänstehundsavelsutredningen (dnr Jo2010/1299)

Remissvar: Förslag till fördelningsmodell vid beräkning av organisationsbidrag (16137:60382)

Remissvar: Inriktning 2010 och framåt, dialoger MSB och frivilliga försvarsorganisationer

Remissvar: Styrel: Prioritering av elanvändare vid elbrist

Remissvar: Förslag om fördelning av statsbidrag till friluftsorganisationer (Dnr M2010/2260/R)

Yttrande: Betänkande Se medborgarna – för bättre offentlig service (SOU 2009:92)

Remissvar: Mervärdesskatt för den ideella sektorn (ds 2009:56)

Yttrande: Förslag till utgångspunkter och principer för överenskommelsen inom integrationsområdet. Dnr IJ2009/2235/UF

Yttrande med anledning av: Analys gjord av Energimyndigheten av frågeställningen: Har vi samma uppfattning om ansvar och roller för en trygg energiförsörjning? Dnr 60-07-1248

Remissvar: Reformen skydd mot olyckor – en uppföljning med förslag till utveckling, Ds 2009:47

Yttrande: Betänkandet Moderniserade regler för ideella sektorn (SOU 2009:65)

Remissvar: Betänkandet Totalförsvarsplikt och frivillighet (SOU 2009:63)

Remissvar: Betänkandet Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet (SOU 2009:59)

Kommentarer till utkastet till proposition om politiken för den ideella sektorn Dnr IJ2009/1033/UF

Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet (SOU 2008:101)

Delbetänkandet Totalförsvarsplikten i framtiden (SOU 2008:98)

 


Ansvarig för sidans innehåll: gs@civil.se