Civilförsvarsförbundet firade 80 år 2017!

1937-2005 Plock
ur Civilförsvarsförbundets historia 1937 – 2017
Det statliga
civilförsvaret
1930-talet Förbundet bildas1937
Förbundet bildades
En luftskyddsutredning arbetade under år 1936 fram förslag till
hur luftskyddet skulle organiseras i Sverige. Utredningen skrev
bland annat. ”För att den frivilliga föreningsverksamheten skall
beredas större effektivitet uttalas önskvärdheten av att densamma koncentreras till en hela riket omfattande organisation”. Den 30 januari bildades så Luftskyddsförbundet vid ett möte till vilket landshövdingarna inbjudits. Landshövdingarnas närvaro skulle ge
organisationen status som ett organ understött av den folkvalda statsledningen. Man ville med detta även försöka undvika riskerna för att eventuella militanta tendenser skulle göra sig gällande. Utställning per järnväg.


Rullande
utställningar

En rullande vandringsutställning byggdes upp och med hjälp av järnvägen åkte den genom landet. I Stockholm ordnade länsförbundet en vandringsutställning på lastbilar som åkte runt i bostadskvarteren. Dessa utställningar gjorde civilbefolkningen uppmärksam på luftkrigets risker.

Med hinkar, spadar ...    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1939160 000 medlemmar

Förbundet spred med pressens hjälp luftskyddskunskap i hela landet. Vid andra världskrigets utbrott fanns 400 lokala föreningar, närmare 160 000 enskilda medlemmar och 3 000 centralt utbildade instruktörer. Instruktörerna hade i sin tur utbildat 200 000 personer i hemskyddet till hemskyddsledare och -samariter. Instruktörskurserna var ett par veckor långa och hemskyddskurserna 10-12 timmar.

 

Förbundet satsade nu på sina främsta uppgifter: att sprida upplysning till allmänheten och att utbilda frivilliga i luftskydd. Hemskyddet fick mycket beröm för sin beredvillighet till utbildning och övning. Lite nedlåtande Affischertalade man ibland om hinken, pumpen, svabben, skyffeln och sandlådan som hemskyddets attribut. Det var dock de hjälpmedel som fanns att
tillgå och de fyllde sin funktion. Över hela landet övade man brandsläckning, räddning, mörkläggning och utrymning.

I skolorna startades propaganda.
Med hjälp av stora planscher fick 1930- och 40-talens skolbarn lära
sig hur man gör sitt hem säkert mot bränder och bomber. De fick
även lära sig ta hand om lättare skador.

 

1937
En luftskyddslag trädde i kraft. Det statliga luft-skyddet började sin verksamhet i juli. Till förste förbundsordförande i Luftskyddsförbundet valdes den då kände industrimannen och idrottsledaren, tidigare Asea-chefen direktör J. Sigfrid Edström. Edström innehade posten fram till årsmötet 1945. Länk till avfotograferad intervju med direktör Edström.
1939 – 1948Planläggningför utrymningoch alarmering. Skyddsrum inrättades.
Civilförsvarsplikt och utbildningsplikt infördes. En omfattande civilförsvarsorganisation byggdes upp.
 

 

 

1940-
talet
1940 Uppvisning på SkansenUppvisning på SkansenPå Skansen kunde förbundetUppvisning på Skansen
det här året visa upp väl utbildade och utrustade enheter.

1941 Övning i Arboga

Arboga hölls en stor övning där man visade på hur luftskyddets personal kunde förstärka och hjälpa brandpersonalen.

Flyglarm, trafikstopp
1943  
Flyglarmsövning stoppade trafiken
En flyglarmsövning involverade hela Stockholm. Trafiken stoppades mitt i natten när flyglarmet gick. Bilar och spårvagnar
stannade där de var och alla tog skydd.

1945  |
Medlemsantalet minskar

Efter kriget följde en lång period där medlemskurvan inom förbundet vände neråt. Men det blev ingen brant nedgång eftersom de som anslutit sig under kriget gärna fortsatte medlemskapet. Däremot blev det svårare att nyrekrytera unga människor och medlemskurvan fortsatte peka neråt som en följd av naturliga avgångar.

Jubilerumsfest i Stockholms stadshus 

 

 

 

 

 

 

 

1947 10-års jubileum
Länsförbundet i Stockholm firade sitt 10-årsjubileum. Då
kunde man ännu samla hela 1000 delegater i Stockholms stadshus.
Men faktum var att det redan då börjat visa sig att efter krigsåren
lockade freden med dess möjligheter mer än beredskap.

1948 – 1958Beslut om ettpermanentcivilförsvar.Utvidgadutrymnings-planläggning.Nytt skydds-rumsprogram.1959Ny civilförsvars-organisationbörjade byggas upp.Rosersbergblev centralcivilförsvars-skola.Civil-försvaret fickkraftigt för-stärkta anslag.
1950-talet Skyddsrumsplikten försvinner
Skyddsrumsplikten upphävdes som en följd av den försvarsfilosofi som ansåg att vid eventuellt kommande krig skulle befolkningen bli utsatt för kärnvapenanfall. Då skulle skyddsrummen vara värdelösa. Enda sättet att skydda befolkningen mot kärnvapenanfall var att flytta ut den från de områden där bomberna skulle falla. En konsekvens av denna utrymningsfilosofi gjorde det så småningom nödvändigt att slopa de hemskyddsorganisation som hade byggts upp under kriget.SjälvskyddDags för självskydd
För Luftskyddsförbundet fanns inte många väsentliga uppgifter kvar. Organisationen präglades av missmod och pessimism. Hemskyddsorganisationen
slopades – eftersom städerna skulle utrymmas behövdes den inte längre.
Men vad skulle förbundet göra istället? Man beslöt om en ny utbildning som riktade sig mot den enskilda medborgaren. Så skapades självskyddsbegreppet: Den enskilda människan ska lära sig att skydda sig själv och andra.
1960-talet 1961 |  Självskyddsutbildningen
igång
Från senhösten detta år startade självskyddsutbildningen,
bekostad med statsmedel, tillsammans med Röda korset och Svenska
Brandförsvarsföreningen. Utbildningen delades upp i tre kurser:
personligt skydd, olycksfallsvård och brandförsvar. Utbildningen
utgjorde under hela 1960-talet Civilförsvarsförbundets huvuduppgift
och det blev en period av starkt framåtskridande inom civlförsvaret.1964  |
Allmänheten fjärmas
Ett steg bort från männskornas aktiva medverkan i civilförsvaret
togs, uppvisningar och demonstrationer skedde bakom avspärrningar.
Allmänheten var inte med längre – civilförsvaret sköttes mer som
en förvaltning på tjänstetid.1969  |
50 000 medlemmar
Antalet medlemmar sjönk från de höga siffrorna under det sista krigsåret.
1969 passerades siffran 50 000 för att så småningom landa på 10
000 medlemmar.
1970-talet Kvinnor
och barn
Under detta årtionde kretsade Civilförsvarsförbudets verksamhet
mycket kring kvinnor och barn. I skolorna undervisades årligen cirka
70 000 högstadieelever i självskydd av förbundets nära 300 instruktörer. Högra bilden är fotograferad i Karlskrona. Stadsdelen Björkholmen och Nordenskjöldsgatan syns i bakgrunden.

1973Civilförsvars-organisationenvar klar till90 %. Nyorganisationför 1980-taletförbereddes.1975Nytt skydds-rumssystemfastställdes.Skyddsrums-byggandetknöts tillkommunensplanering.
1980-talet 1984 | Årliga
symposier
Sommarsymposiet i Gottskär arrangerades för första gången med stor
framgång och stort deltagande. Det följdes av årliga symposier
på Gottskär, i Kungälv och på Gällöfsta till och med 1995.1986 |  Hemskyddet
kommunalt
Riksdagen beslutade att ansvaret för hemskyddet skulle
överföras på kommunerna. Civilförsvarsförbundet fick i uppdrag att
rekrytera och utbilda 30 000 frivilliga hemskyddsombud. Nya lokala
civilförsvarsföreningar startades på löpande band med starkt stöd
av länsstyrelser och kommuner. Snart fanns föreningar i alla kommuner.
Kanslichefer anställdes i länsförbunden.15 000 medlemmarFörbundet upplevede en stark tillväxt såväl organisatioriskt som
i medlemsantal och verksamheten
fördes över till den lokala och regionala nivån.
1987  |
Hemskyddets dag
Hemskyddets dag introducerades och arrangerades i föreningarnas
regi under fem år, med allt fler lokala aktiviteter.1988 |  HemskyddsmässaDen första hemskyddsmässan, som anordnades i Norrköping,
blev en succé. Mässan ordnades sedan vart annat år till 1996. Ett
veckolångt
hemskyddsläger arrangerades för aktiva i föreningarna för att öka
rekryteringen till hemskyddet. Lägren ordnades i tre år.
1990-
talet
1990  |
Pengar till föreningarna
Centrala kansliet började pressa kostnaderna för att få
fram mer pengar till föreningarna. Kansliet flyttade från centrala
Stockholm till Sundbyberg.
1991
Överlevnadskunskap på export
En ny hemskyddsutbildning introducerades. Den tog, förutom krigsberedskap,
också upp överlevnad i ett sårbart samhälle. Instruktörsutbildningen
fördes helt över till länsförbunden och de centrala instruktörskurserna
lades ner. Självskyddsutbildningen omarbetades och inriktades mer
på grundläggande överlevnadskunskaper, mindre på skyddsmasker och
skyddsrum. Civilförsvarsförbundet
inledde kontakterna med Baltkum, främst Estland och Litauen med
att introducera frivilligverksamhet i Estland och med att arrangera studiebesök
av Litauens försvarsminister i Sverige.
1992  |
30 000 hemskyddare
Målet att rekrytera 30 000 hemskyddare nåddes. En stor manifestation,
där även kungen deltog, hölls i Stockholm. Särskilda satsningar
gjordes för att få med invandrare i Hemskyddet. Hemskyddare engagerades
allt mer i fredstida verksamhet, till exempel skötte Stockholms
civilförsvarsförbund med sina hemskyddare information och viss bevakning
vid Vattenfestivalen. Ungdomssatsning inleddes genom att skapa en
central ungdomsgrupp. Förbundet utvecklade sin överlevnadsverksamhet
och särskild överlevnadsutbildning introducerades.1993  |
Hitta Vilse®
Utbildnings- och aktivitetspaketet ”Hitta Vilse” introducerades.
Det blev snabbt mycket uppmärksammat och spritt. Samarbetet inleddes
med bland annat McDonals och Parken Zoo, Eskilstuna. Förbundet påbörjade
arbetet med att utveckla en utbildning för fredstida hemberedskap
och andra fredstida aktiviteter.1994  |
Ungdomsläger och verksamhetsledare
Ungdomsläger arrangerades för första gången med ett stort
antal deltagare. Hemskyddsutbildningen reviderades och inriktades
nästan helt på säkerhet och beredskap mot svåra påfrestningar i
fredstid. Hemskyddet föreslogs bli helt kommunalt. Förbundet försökte
hitta nya lokala och regionala verksamhetsformer. Försök med verksamhetsledare
påbörjades i två län.
1995  |
Hembert
Hemberedskap för barn i form av pojken Hembert introducerades.Hemskyddet blev
helt kommunalt. Förbundet drev på för att kommunerna skulle teckna
avtal med föreningarna om uppdrag.
1996  |
Hemskyddet i malpåse
Det statliga civilförsvaret överfördes efterhand till kommunerna.
Hemskyddet blev snabbt en organisation i malpåse och bara på pappret
i många kommuner. Förbundet fortsatte att utveckla och prova
nya verksamhetsformer och aktiviteter. Nu påbörjades arbetet med
att utveckla frivilliga grupper, med hemskyddet som bas, för insatser
i fredstid.1997
52 000 medlemmar
Säkerhet
& Överlevnad
Självskyddskonceptet ”Säkerhet & Överlevnad” introducerades
- en folkbildning om sårbarhet och Krishantering.Kattis
& Roffe®
– katten och hunden som lär barn hemsäkerhet-
introducerades.
Lokal
förankring
Omvandlingen av Sveriges Civilförsvarsförbund från en resurs för
hemskyddet (höjd beredskap och krig) till en krishanteringsresurs
och säkerhetsfrämjare i djupaste fred fortsatte. Insikten om behovet
av en lokal förankring i förbundet förstärks.EnergiinformationCivilförsvarsförbundet inledde ett fleårigt samarbete med Energimyndigheten
för att öka hushållens förmåga att hantera längre elavbrott.1999
| www.civil2.se
Civilförsvarsförbundet
debuterade på Internet på adressen www.civil2.se.
1995Omvandlingen
av totalförsvaret blevmer konkret.Lagen omcivilt försvarträdde i kraf t1 juli. Hemskyddetblev ettkommunalt ansvar.
2000-talet 2000
Nya grundstadgar
Civilförsvarsförbundet
fick nya grundstadgar där krig inte längre är det primära syftet
med verksamheten. Det är däremot uppgiften att förebygga och hantera
fredstida olyckor, kriser och katastrofer.
Barnsäkerhetsutbildningarna
i friluftssäkerhet, hemsäkerhet och hemberedskap – Hitta Vilse®,
Kattis & Roffe® samt Hembert – får status som självskyddskurser.
Insikten
om behovet av en helhetssyn även på frivilliga instser i krishanteringen
växte sig allt starkare i Civilförsvarsförbundet.
2003
Frivilliga resursgrupper
Konceptet
frivilliga resrusgrupper, FRG, utvecklades och Civilförsvarsförbundet
fick utbildningsuppdrag för FRG från Krisberedskapsmyndigheten.
2004  |
Breddat kontaktnät
Civilförsvarsförbundets kontakter med ideella organisationer inom samhällets säkerhet och
beredskap breddades.
2005Barnsäkerhetsmaterialet uppfräschat
Under
våren reviderades materialet för barnsäkerhetsutbildningarna. Hitta
Vilse, Kattis & Roffe och Hembert fick modernare ”look”. Både
fakta och språk reviderades i ledarhandledningarna och barnens arbetshäften. Under
året kunde omkring 40 000 barn ta del av vårt barnsäkerhetskoncept.

FRG

Vid årets slut fanns 97 färdigt utbildade frivilliga resursgrupper
i 88 av landets kommuner.

23 139
medlemmar

fanns registrerade vid slutet av år 2005.

1 oktober 2016 efterträddes Anders M. Johansson av Åsa Helldén Ruocco som generalsekreterare.

2002
Riksdagenfattade beslutom att införaett nytt kris-hanterings-system byggtpå ett under-ifrånperspektiv och med kommnerna som samordningsansvariga
för krishanteringen på lokal nivå. Krisbered-skapsmyndigheten(KBM) inrättades ochÖverstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) upphörde.
Tidning

Förbundets tidskrift

Förbundets tidskrift var en röd tråd i verksamheten
redan från början. För det mesta sköttes den av amatörer, både
administrativt och redaktionellt. Tidningen hette ”Flyglarm” ända
fram till hösten 1945, därefter ansåg förbundet att tidningen
skulle heta ”Civilförsvar”. På 1980-talet bytte tidningen namn
till ”Civila försvarstidningen”. Sitt nuvarande namn fick tidningen
från och med år 1991. 2016 lades tidningen Civil på is tillsvidare.
Anledningen var den den kraftigt försämrade ekonomin vilket
också innebar ungefär en halvering av förbundets personal.

 

Källor Boken ”50 års frivillighet – en bildkavalkad genom SCF:s historia. Mats
Ekeblom, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet 1989-1997.
Anders M. Johansson, generalsekreterare Civilförsvarsförbundet 1997-2016.
Tidningen Flyglarm/Civilförsvar/Civil
Redaktör: Gunlög Solax, Anders J Andersson

 

 

Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle. Bli medlem!