Under menyn PR finns två foldrar med information om FRG: En som vänder sig till dig som enskild person som är intresserad av att engagera dig i FRG och en som vänder sig till dig som kommunal företrädare och som vill veta mer om FRG ur ett kommunalt perspektiv.

 

Vad är FRG?

Frivilliga Resursgruppen är en resurs i den kommunala krisberedskapen med kommunen som primär uppdragsgivare. Varje kommun fattar själv beslut om FRG ska finnas i kommunen. Om deltagaren är medlem i en frivillig försvarsorganisation bekostar staten genom MSB utbildningen. Civilförsvarsförbundet är motorn i FRG och arbetar aktivt för att etablera nya FRG:er och för att utveckla existerande FRG:er. Civilförsvarsförbundet har också utbildningsansvaret för FRG. Varje FRG har en eller flera FRG-ansvarig(a) som håller kontakt med ansvarig tjänsteman på kommunen, ofta krisberedskapsansvarig eller motsvarande. Varje FRG har också en eller flera FRG-ledare. De som deltar i FRG:n brukar kallas för FRG-medlemmar. Några andra titlar eller funktioner finns inte i FRG.

 

När etablerades Sveriges första FRG?

År 2004.

Vem kan vara med i en FRG?

Frivilliga Resursgruppen består av personer från olika frivilligorganisationer. De frivilligas olika intresseinriktningar och kunskaper ska utnyttjas så att gruppens gemensamma kompetens och engagemang blir till nytta för hemkommunen. Gruppen bör samverka med trossamfunden. Frivilliga från andra intresseföreningar kan också vara med i en FRG, t ex medlemmar från Scooterklubben, Off Road-klubben, orienterare eller andra. Kommunens behov avgör vilken kompetens som ska ingå i FRG. För deltagare från andra organisationer än frivilliga försvarsorganisationer måste kommunen bekosta grundutbildningen för FRG.

Kan hemvärnssoldat vara med i FRG?

Ja, det har rikshemvärnschef Roland Ekenberg gett sitt godkännande till. Vid aktivitet som krockar ska dock Hemvärnet prioriteras.

Vad krävs av en FRG-medlem?

 • initiativ, improvisationsförmåga och flexibilitet
 • förmåga att förmedla och ta emot information
 • förmåga att ta och få kontakt med människor i kris
 • bra kännedom om lokala förhållanden
 • stresstålighet

Hur engagerar jag mig i en FRG?

Börja med att göra en intresseanmälan för FRG.

Vad innehåller FRG-medlem – grundutbildning?

I utbildningen ingår bland annat kommunkunskap, krisinformation, krishantering, hjärt-/lungräddning, första hjälpen och brandskydd. Den kan även innehålla utbildningar som tillkommer efter kommunens önskemål.

Hur lång är kursen?

Utbildning för FRG-ansvariga: 24 timmar

Utbildning för FRG-ledare: 24 timmar

Grundutbildning för FRG-medlemmar: 36 timmar.

Grundutbildningen bör vara genomförd inom ett år efter att den påbörjats.

Vem utbildar FRG-medlemmarna?

FRG-ansvarig ansvarar för grundutbildningen.

Vad är en FRG-ansvarig?

FRG-ansvarig är en drivande person från en frivilligorganisation. Han/hon rekryterar till och planerar Civilförsvarsförbundets utbildningar för en frivillig resursgrupp i nära samarbete med kommunen och frivilligorganisationerna. Den FRG-ansvarige planerar också för vidareutbildning och övningar för den frivilliga resursgruppen.

Vad innehåller utbildningen för FRG-ansvariga?

Utbildningen innehåller instruktioner, råd och idéer om rekrytering, utbildning och fortlöpande verksamhet med FRG.  Dessutom kommunkunskap, krisinformation och kunskaper på temat ”Vårt sårbara samhälle” (en delkurs inom Civilförsvarsförbundets självskyddsutbildning).

Vem utbildar FRG-ansvariga?

Civilförsvarsförbundets personal för FRG och stöd i organisationsutv. utbildar FRG-ansvariga. Målet är att ge goda kunskaper i hur en kommun och krishanteringssystemet fungerar och att skapa goda förutsättningar för att en frivillig resursgrupp ska bildas i kommunen.

Vad är en FRG-ledare?

Det är den person som är utsedd att leda FRG vid insats. I en FRG bör det finnas flera personer med kompetens som FRG-ledare.

Vad innehåller utbildningen för FRG-ledare?

Under kursen varvas teori och praktik kring begreppen individen-gruppen-ledaren och ledarskapet.

Vem utbildar FRG-ledare?

Civilförsvarsförbundet genom särskilt utsedda lärare.

Vilka uppgifter kan en FRG få?

Uppgifterna kan variera mycket. Dels beroende på hur kommunen vill använda sin FRG, men också på de krav som ställs vid en specifik händelse, när guppen kallas in för att arbeta. Det kan handla om att

 • hjälpa till att informera allmänheten och drabbade
 • komplettera och underlätta för den kommunala verksamheten eller de professionella hjälparna, så att de kan arbeta effektivt med sina uppgifter utan att behöva tänka på praktiska detaljer
 • hjälpa till vid utrymningar och evakueringar
 • hjälpa till med administrering och registrering
 • hjälpa POSOM-gruppen*) med praktiska åtgärder för omhändertagande av drabbade,  till exempel göra iordning lokaler, sköta transporter, dela ut mat och dryck
 • utföra övriga uppgifter som kommunen specifikt lagt på sin FRG

När ska FRG:s profilkläder användas?

Är uppdraget som utförs ett FRG-uppdrag eller ett samarbete mellan någon annan och FRG ska FRG:s profilkläder användas. Utförs uppdraget åt den egna organisationen eller i samarbete med någon annan utan koppling till FRG ska den egna organisationens profilkläder användas. Ett exempel på undantag är om organisationen ordnar en föreningsdag med målet att värva fler till FRG. Då kan FRG:s profilkläder användas.

Hur finansieras utbildningen av FRG?

Civilförsvarsförbundet har utbildningsansvaret för FRG. Utbildningarna finansieras genom stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap via det så kallade 2:4-anslaget. Denna FRG-sida är framtagen av Civilförsvarsförbundet med stöd av MSB.

Är det upp till varje kommun om de vill anställa eller till exempel arvodera personer som genomför uppdrag inom FRG?

Ja, det är riktigt.

Ser det olika ut i olika kommuner kring anställning eller arvodering?

Ja det kan det göra.

Vilket är vanligast, anställning eller exempelvis arvode?

Det är vanligt att man utgår från RIB (kollektivavtal för räddningstjänstpersonal i beredskap) när det gäller arvodet vid insats.

Är det ett krav att ersättningen vid insats ska vara i nivå med RIB-avtalet?

Det är rekommendationen men inte något krav.

Finns det riktlinjer för avtalens utformning?

Nej, men det finns förslag på utformningen av avtal. Förslagen har tagits fram av MSB.

Hur är försäkringsfrågan löst vid insats?

Försäkringsfrågan är löst genom det avtal som tecknas mellan personen och kommunen.

 

*) POSOM = Psykiskt och socialt omhändertagande, en kommunal samverkansgrupp.


Ansvarig för sidans innehåll: utbildning(at)civil.se